Hyundai XG engine oil capacity

Model: Hyundai XG (1999 – 2005)

Ads
Hyundai XG 2005 Engine Capacity/Filter Oil Change Intervals
XG 2.5i V6 (1999 – 2005) 4,5 l 15 000 km / 12 months
XG 3.0i V6 (1999 – 2005) G6AT 4,3 l 15 000 km / 12 months
XG 3.5i V6 (1999 – 2005) G6BU 4,3 l 15 000 km / 12 months

engine oil capacities